چهت پرداخت اقساط بیمه عمر و تشکیل سرمایه خود میتوانید به یکی از روشهای زیر اقدام نمایید:
 
 پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار  پرداخت با استفاده از کد ملیجهت کسب اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام بهترین بیمه عمر عضو شوید:
تلگرام بیمه عمر