بیمه‌‌ عمر زمانی

بیمه ‌نامه‌ عمر زمانی، برای پوشش خسارت فوت بیمه ‌شده صادر می‌شود. حق بیمه بیمه‌ نامه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سنجش سلامت بیمه‌ شده تعیین میگردد. در بیمه عمر زمانی چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و حق بیمه های خود را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، شرکت بیمه سامان سرمایه توافق شده در بیمه نامه را به ذینفعان آن پرداخت خواهد کرد. اگر بیمه گذار در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی برای استرداد حق بیمه ها ندارد و حق بیمه ها نیز قابل برگشت نیست. این نوع بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی (برای کارکنان کارخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ادارات ...) صادر می گردد. براي اين بيمه نامه هيچگونه الزامات قانوني تعيين نشده و بيمه نامه بنابر اختيار شخص تهيه مي گردد.

 بیمه عمر زمانی چیست؟

انواع‌ دیگر بیمه‌های‌ عمر زمانی‌

بیمه‌های‌ عمر زمانی‌ قابل‌ تبدیل
بیمه‌های‌ عمر زمانی‌ با سرمایه‌ نزولی‌ (مانده‌ بدهکار)
بیمه‌های‌ عمر زمانی‌ قابل‌ تمدید