توسعه بیمه های عمر

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص فراهم کردن شرایط برای توسعه بیمه‌های عمر گفت: برای توسعه بیمه‌های عمر در نظر داریم مجوز بیمه‌های تخصصی عمر را به‌زودی صادر کنیم. بیمه‌های عمر از دید کسانی که می‌خواهند این بیمه نامه را داشته باشند هم پس انداز است و هم پوششی برای فوت و از کار افتادگی و هم برای سرمایه گذاری مناسب است.
وی افزود: متأسفانه بیمه‌های عمر در کشور ما مهجور مانده و رشد نکرده و بیمه‌های انفرادی پس انداز فقط 6 درصد سبد دارایی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است.
همتی افزود: باید برنامه ریزی جدی در بخش بیمه‌های اجتماعی داشته باشیم و گسترش دهیم و باید بیمه‌های تخصصی عمر را وارد بازار کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در دنیا بیش از 50 تا 60 درصد پرتفوی و سبد دارایی بیمه، بیمه عمر است گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه با رشد بیمه‌های عمر میسر می‌شود و ما می‌توانیم از طریق فروش بیمه‌های عمر به بازار سرمایه هم کمک کنیم.
وی ادامه داد: منابعی که از راه فروش بیمه‌های عمر جمع می‌شود می‌تواند وارد بازار سرمایه شود و در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار بگیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: فروش بیمه‌های عمر هم پس انداز است و هم با هدایت به سمت بازار سرمایه سبب تقویت این بازار می‌شود.
وی گفت: یکی از اقداماتی که صنعت بیمه در دنیا برای توسعه اقتصادی می‌کند از طریق بیمه‌های عمر و منابع ناشی از فروش این بیمه نامه‌هاست چون این بیمه نامه هم به مردم اعتماد می‌دهد و هم نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
همتی افزود: وقتی افراد پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کنند فقط سپرده گذاری انجام داده‌اند و از آن سود دریافت می‌کنند ولی وقتی بیمه نامه عمر می‌خرند هم سپرده گذاری می‌کنند، هم سود می‌گیرند و هم در شرایط از کار افتادگی به آنها کمک می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تورم سبب رشدنیافتگی بیمه‌های عمر است، گفت: در شرایط تورمی بیمه‌های عمر رشد نمی‌کند ولی در حال حاضر خوشبختانه تورم به زیر 10 درصد رسیده است و ما امیدواریم با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اصلاح نرخ فنی بیمه‌های عمر به رونق و افزایش فروش بیمه‌های عمر کمک کنیم.