قرعه کشی پک هدیه بین کلیه بیمه گذاران در پایان هر فصل انجام می پذیرد و جوایز آن به شرح زیر است:

نفراول      : کارت هدیه به ارزش 7،000،000 ریال

نفردوم      : کارت هدیه به ارزش 5،000،000 ریال

نفرسوم    : کارت هدیه به ارزش 3،000،000 ریال

نفرچهارم  : کارت هدیه به ارزش 2،500،000 ریال

نفرپنجم    : کارت هدیه به ارزش 2،500،000 ریال

نفرششم  : کارت هدیه به ارزش 2،500،000 ریال

نفرهفتم    : کارت هدیه به ارزش 2،500،000 ریال