معاونت نظارت بيمه مركزي اعلام كرد: ساماندهي و تقويت نظارت بر شبكه ي فروش و ارزيابان خسارت بيمه اي يكي از سياست هاي نظارتي اين سازمان در سال جاري است و بر همين اساس سامانه ي ثبت اطلاعات، مديريت و نظارت بر نمايندگان حقيقي و حقوقي، كارگزاران رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه اي را راه اندازي كرده است.
بر اساس اين طرح، بيمه مركزي از اين پس فعاليت ارزيابان خسارت بيمه اي، نمايندگان و كارگزاران رسمي بيمه را كه اطلاعات و مشخصات آنها در سامانه ي نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب) ثبت شده باشد، به رسميت مي شناسد و در صورتي كه اطلاعات آنها در مدت تعيين شده در اين سامانه ثبت نشود، فعاليت آنها به تدريج محدود و متوقف خواهد شد.
همچنين صدور مجوز برگزاري آزمون نمايندگي بيمه در سال جاري براي شركت هاي بيمه نيز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمايندگان بيمه در اين سامانه منوط شده است.
گفتني است؛ شبكه ي فروش اعم از نمايندگان و كارگزاران بيمه در معرفي مزايا و كاركردهاي محصولات بيمه اي و توسعه ي فرهنگ بيمه نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند و حدود ۸۰ درصد بازار بيمه ي كشور را در دست دارند.