حضور بیمه سامان در ششمین کنفرانس بین المللی "FAM "Financial and Actuarial Mathematics

بیمه سامان در کنفرانس بين المللی مالی و محاسبات اکچوئری بعنوان تنها شرکت بیمه­ی ايرانی حضوريافت و در این کنفرانس شیما آراء و ریحانه جناتی به نمایندگی از بیمه سامان، سه مقاله درحوزه بیمه های عمر و اندوخته ساز و درمان ارائه کردند. شیما آراء مدیر اکچوئری این شرکت, عنوان نمود: کنفراس FAM  (Financial and Actuarial Mathematics)   با محوريت بررسی تحقیقات و نتایج بدست آمده در خصوص مدیریت و محاسبه دقیق ریسک در صنایع مالی بخصوص بیمه و بانک از سال 2008 برگزار میگردد که امسال ششمين کنفرانس آن برگزار شد. این کنفرانس در دو بخش اروپایی و آسیایی برگزار می شود و در سال جاری کشورترکیه در بخش آسیایی میزان آن بود.

در ادامه ریحانه جناتی، رئیس اداره اکچوئری بیمه سامان افزود: بیمه سامان با ارائه سه مقاله با موضوع تحلیل هزينه و نرخ گذاری بیمه درمان، ارزيابی ريسک بیمه عمر و تشکيل سرمايه و سود آوری بیمه عمر و تشکيل سرمايه در اين کنفرانس شرکت نمودند.

در همین راستا شیما آرا به تشریح فعالیت های بیمه سامان پرداخت و افزود: بیمه سامان از چند سال گذشته با سرمایه گذاری روی نیروهای متخصص، آموزش و ارتقای سطح علمی پرسنل این شرکت، به عنوان یکی از شرکت های بیمه ای خصوصی فعال در توسعه و رشد بیمه های زندگی در کشور تمرکز نموده است و امیدواریم در سالهای آینده صنعت بیمه کشور نیز به برگزاری چنین کنفرانسهای علمی و کاربردی اقدام نموده تا هر چه بیشتر به رشد و ارتقای سطح علمی شرکتهای بیمه و به تبع آن توسعه بیمه های زندگی در کشور پرداخته شود.