کانون خیریه کارآفرینان مهر اعلام کرد : 12 نفراز فرزندانی که تحت پوشش بیمه عمر و اندوخته ساز بیمه سامان قرارداشتند ، پس ازرسیدن به سن 18 سالگی ترخیص شدند و تعداد دیگری از فرزندان تحت پوشش خیریه جایگزین آنها شده و بیمه عمر و اندوخته ساز سامان دریافت می نمايند.

به گزارش خبرنگار ما شرکت بیمه سامان طی سال های گذشته در راستای توسعه بیمه های عمر واندوخته ساز و حمایت ازکودکان بی سرپرست، حق بیمه فرزندان تحت پوشش خیریه کارآفرینان مهر را پرداخت میکند تا این کودکان با رسیدن به سن 18 سالگی پس از ترخیص از کانون اندوخته قابل توجهی برای ادامه تحصیل و ورود به اجتماع در اختیار داشته باشند . طبق گزارش کانون فوق برخی از فرزندان تحت پوشش خیریه با اندوخته خود توانسته اند بخشی از اندوخته خود را به عنوان سرمایه کار و بخشی دیگر را در بانک سامان سپرده گذاری می کنند تا از سود ماهانه آن نیز بهره مند شوند. همچنين برخی ديگر از فرزندان توانسته اند در تامين کمک هزینه خريد مسکن ، تهيه جهزيه و مقدمات ازدواج از اندوخته خود بهره مند گردند.

بر اساس اين گزارش با اشاره به اثرات شایان این طرح بیمه ای در جهت ایجاد پشتوانه مالی وافزایش امید به آینده برای کودکان بی سرپرست ، بیمه های عمر و اندوخته ساز سامان ابزاری مناسب برای سایر هموطنان خیر و موسسات خیریه جهت کمک به کودکان بی سرپرست و ایجاد امید به آینده در آنان خواهد بود.