جهت استعلام نام نماینده یا نمایندگی بیمه سامان می توانید با مراجعه به سایت رسمی بیمه سامان (www.samaninsurance.com) و بخش شعب و نمایندگان نام نماینده یا نمایندگی یا کد نمایندگی را جستجو نمایید.