ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران بین 1.2تا 1.3 / نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد.
 
در حالی که بیمه های عمر در دنیا به طور میانگین نیمی از بازار بیمه جهان را در اختیار دارند، این میزان در حال حاضر در ایران تنها 10 درصد است ولی روند رشد و استقبال مردم از بیمه های عمر در حال افزایش است.

در تمام دنیا و ایران بیمه عمر جنبه دو وجهی دارد؛ از یک سو به ریسک های زندگی افراد باز می گردد و آن را پوشش می دهد و از سوی دیگر جنبه سرمایه گذاری دارد. برای نمونه بیمه مانده بدهکار بیمه عمر بخش عمده ای از بیمه های عمر است که بر اساس آن فرد در قبال تسهیلاتی که دریافت می کند، خود را مشمول بیمه می کند تا در صورت فوت و یا ناتوانی در پرداخت اقساط، شرکت بیمه جایگزین شود. بیمه مانده بدهکار عمر، از محصولات مغفول مانده در ایران است و اغلب شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر بیشتر به فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز تمایل دارند.

در صورت تلاش صنعت بیمه و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری ها، بیمه عمر خواهد توانست بازدهی ای بهتر از سایر حوزه های مالی از جمله بورس برای سرمایه گذاران داشته باشد. اگر شرکت بیمه ای بتواند در حوزه سرمایه گذاری خوب عمل کند، منعی ندارد که در قالب مشارکت در منافع نرخ های خود را افزایش و سودهای مناسب به بیمه گذاران ارائه دهد.