پرداخت 11 میلیاردتومان خسارت توسط بیمه سامان
بیمه سامان درسال 1392، 111 ميليارد ريال خسارت بابت بیمه نامه های مسئوليت در سراسر کشور پرداخت نموده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان ،علی صرفی مدیر بیمه های مسئولیت اين شرکت با اعلام اين مطلب گفت : در سال92 بابت حوادث دررشته های بیمه مسئوليت پيراپزشکان،حرفه ای پزشکان، عمرانی ، ساختمانی ، مسئوليت مدنی 111 ميليارد و 905 میلیون و 343 هزارريال شامل ديه فوت و نقض عضو ،هزينه های پزشکی و خسارت مالی به ذینفعان و زیان دیدگان پرداخت کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته  1174  فقره پرونده مرتبط با بیمه مسئولیت صنعتی - بازرگانی در این شرکت تشکیل و به آن ها رسیدگی شده است، افزود : این شرکت در مجموع بابت خسارات بیمه مسئولیت ساختمانی بیش از 40 ميليارد ريال و برای پوشش بیمه مسولیت عمرانی بیش از 14 ميليارد ريال در سال 92 به زیان دیدگان غرامت پرداخت کرده است. ‌این درحالی است که پرداخت خسارت نسبت به سال 91 ، 85 درصد افزایش یافته است.
اين گزارش می افزايد، بیمه سامان به عنوان نهاد حمايتی و در کنار پایبندی در ارائه تعهدات بیمه ای خود، خدمت رسانی به مردم ، صنعت بیمه و تعامل بيشتر با بیمه گذاران و ذينفعان را وظيفه خود دانسته و همواره سعی می نمايد اهداف و برنامه شرکت را با توجه به رسالت تعيين شده از سوی بیمه مرکزی ج .ا.ا  همسو و هم راستا نمايد.