مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت و استفاده از پوشش فوت بیمه عمر ناشی از حادثه یا فوت به هر علت

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار(که توسط ذینفع تکمیل می گردد)
 2. اصل بیمه نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن
 3. گواهی فوت تأیید شده از ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری های سفارت ایران در خارج از کشور(اصل یا کپی برابر اصل)
 4. گواهی سازمان ثبت احول(اصل یا کپی برابر اصل)
 5. گواهی انحصار وراثت ( در مواردیکه منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می گیرد). (اصل یا کپی برابر اصل)
 6. کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 7. در صورتیکه فوت حادثی باشد کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی/فوتی
 8. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 9. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و ذینفعان

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش امراض خاص

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار
 2. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 3. کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 4. اصل صورتحساب هزینه های درمانی

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت بیمه عمر پوشش ازکارافتادگی ناشی از حادثه

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار
 2. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 3. کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 4. اصل مدارک مربوط به وقوع حادثه

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

 1. تکمیل فرم درخواست بیمه گذار
 2. نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)