بیمه زندگی از رایج ترین و گسترده ترین رشته های بیمه در جهان است. هدف اساسی بیمه های زندگی ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری در کنار پوششهای بیمه است.

برخی از مهمترین مزایای بیمه زندگی  (بیمه زندگی مان - بیمه عمر ایران - بیمه زندگی ایران)

1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه زندگی را برای خود یا خانواده تهیه نمایید.

2 – مدت قرار داد بیمه زندگی از 5 تا 55 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست وپنجاه میلیون ریال وتا سن 50 سالگی نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم، می توانید حق بیمه  زندگی و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت

سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه زندگی بصورت یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه قابل پرداخت است.

6- حداقل حق بیمه ماهانه  پانصد هزار ریال و حداقل سرمایه  ده میلیون ریال میباشد.

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان دو میلیارد ریال را انتخاب نمایید.

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهره مند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 15 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه زندگی در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

بهره مند گردید.

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر (بیمه ایران) و یا پزشکی قانونی باشد.

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی به افرادی  که سن آنان از 18 تا 59 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها حداکثر دویست میلیون ریال می باشد. سرمایه پوشش های تکمیلی برای بیماری سرطان حداکثر سیصد میلیون ریال است.                                                                                                                                                  
6 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل  پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد فقط یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها  و یک بار بیماری سرطان استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوششهای اضافه از محل حق بیمه اصلی کسر می شود .

20-  شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه جامع زندگی خود وام دریافت

 نمایید .

21- امکان برداشت از اندوخته وجود دارد .

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه جامع زندگی خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا

دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه جامع زندگی ایران  18 درصد به مدت 5 سال می باشد.

24-پوشش اضافی پرداخت غرامت درصورت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی در اثر حادثه حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 25- پوشش پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث، حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

26- پوشش مستمری سالیانه ازکارافتادگی به میزان ۱ تا ۳ برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه به مدت ۱۰ سال درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار به علت حادثه

ویژگیهای بیمه زندگی مان

1-  پوشش رایگان فوت در اثر حادثه، حداکثر تا سقف ۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰ ریال و به مدت ۷ روز در فاصله زمانی فیمابین تکمیل پرسشنامه و صدور بیمه نامه زندگی مان

2- پوشش تکمیلی رایگان آخرین سال حیات

3 - امکان پرداخت وجهی مازاد بر حق بیمه مقرر، به عنوان آورده اولیه به بیمه گر در شروع قرارداد جهت تقویت ارزش بازخریدی بیمه نامه

4- امکان ادامه پوشش اصلی بیمه نامه درصورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه و تامین حق بیمه پرداخت نشده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه

 5- چنانچه بیمه شده از نظر پزشکی در سال آخر عمر خود باشد و در اصطلاح عام پزشکان وی را جواب کرده باشند.مبلغ بیست در صد کل سرمایه، بعنوان هزینه های احتمالی به استفاده کنندگان پرداخت می گردد