طرح بیمه پوشش هزینه های بیمارستانی بیماری کرونا با مشخصات زیر برای اولین بار توسط بیمه سامان ارائه شده و قابل تهیه توسط همه هموطنان ارجمند است:

بیمه کرونا