گزارش توانگری شرکتهای بیمه، رتبه بندی شرکتهای بیمه در رشته های مختلف بیمه ای و نیز رتبه بندی بیمه های عمر هر ساله توسط بیمه مرکزی انجام میشود. جهت گزارش گیری از آمار عملکرد ماهانه شرکتهای بیمه به تفکیک رشته بیمه ای از جمله انواع بیمه های عمر و زندگی و سایر رشته های بیمه ای شامل آتش سوزی، باربری، حوادث، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، درمان، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، مسئولیت، اعتبار و نفت و انرژی به سایت بیمه مرکزی و پایگاه آماری صنعت بیمه مراجعه نمایید.