بيمه عمر و حوادث گروهیموضوع بیمه عمر گروهی عبارت است از «پوشش فوت به هر علت اعم از حادثه و غیر حادثه»

شرایط بیمه شدگان در این نوع بیمه نامه:


* حداکثر سن در بیمه عمر گروهی 70سال تمام است.
* نرخ حق بیمه براساس میانگین سنی گروه تعیین میشود.

مزایای قرارداد بیمه عمر گروهی نسبت به بیمه عمر زمانی انفرادی:


* پائین بودن نرخ حق بیمه بر اساس میانگین سنی نسبت به نرخ حق بیمه مشابه همان سن در بیمه انفرادی
* یکسان بودن نرخ کلیه افراد
* تقسیط حق بیمه سالانه
* امکان افزایش و کاهش در گروه بیمه شدگان
* عدم انجام آزمایشات پزشکی بیمه شدگان

بیمه حوادث گروهی:


موضوع این بیمه نامه عبارت است از پوشش فوت و نقض عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده، با شرایط زیر:
* حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی 75سال است .
* پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت الحاقیه صادر میگردد و تعداد بیمه شدگان این الحاقیه می بایست مساوی تعداد بیمه شدگان پوشش فوت و نقض عضو و ازکار افتادگی باشد.
* امکان تقسیط حق بیمه سالانه وجود دارد.
*  سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت است.
*  نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار تعیین میشود.

شرايط مشترک:


* سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
* جهت افراد از کار افتاده کامل و دائم بیمه نامه عمر و حوادث گروهی صادر نخواهد شد.
* حداقل تعداد بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی 20نفر می باشد.
* در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل 75درصد کل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.