مقایسه بیمه های عمر شرکت های بیمه مختلف (بیمه عمر بیمه های خصوصی و بیمه های دولتی)

به علت تعدد شرکتهای بیمه ای ارائه کننده بیمه عمر و نیز تنوع  انواع بیمه ها و گزینه ها و پکیج های مختلف بیمه ای، یک مقایسه جامع و کامل  نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه می باشد. برخی از شاخص های پیشنهادی که میتواند در مقایسه انواع بیمه های عمر (بیمه عمر شرکتهای مختلف) مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از:

1- نحوه وصول حق بیمه

2- میزان و نحوه برقراری مستمری از کار افتادگی

3- شرایط بیمه نامه در صورت تاخیر احتمالی در پرداخت (یا عدم پرداخت) حق بیمه در موعد مقرر

4- میزان سود دهی در سالهای اخیر

5- سقف پوشش امراض خاص

6- استمرار پوشش امراض خاص

7- درصد مشارکت در منافع سود سرمایه گذاری

8- نحوه و میزان پرداخت وام

9- نرخ بهره تضمینی و پیشبینی

10- صندوق های سرمایه گذاری مختلف

11- تامین هزینه های پزشکی ناشی از بیماری

12- امکان ارائه کارت اعتباری

13- پوشش آخرین سال حیات

14- ارائه خدمات اینترنتی برای خرید و یا تمدید بیمه نامه

15- امکان استفاده از تخفیف های ویژه برای استفاده از سایر بیمه نامه ها (خودرو، مسئولیت، مسافرت و غیره)

16- ...

این مطلب در حال تکمیل می باشد.

مطالب مرتبط:

سالنامه آماری بیمه مرکزی سال 1390

سالنامه آماری بیمه مرکزی سال 1389