بیمه عمر مانده بدهکار یا بیمه وام

 

بيمه عمر مانده بدهکار یا بیمه وام امروزه کاربرد بسيار زيادی دارد. زيرا بسياری از اشخاص از بانکها و مؤسسات اعتباری برای خرید یا ساخت  خانه و یا امور دیگر وام دريافت می نمايند. در صورت فوت وام گیرنده، اگر خانواده او قادر به پرداخت وام نباشد، ممکن است بانک از وثيقه وام گيرنده برای طلب خود استفاده نموده و در نتیجه خانـواده وام گيرنده با مشکلات فراوانی مواجه شود. برای رفع اين مشکل افراديکه وام دريافت می نمايند می توانند با حق بيمه ناچيزی خود را به نفع بانک يا مؤسسه وام دهنده، بيمه عمر مانــده بدهکـــار نمايند. در اين صــورت، بقیه اقساط وام وام گیرنده از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گذار) پرداخت خواهد شد.

پوشش اصلی این بیمه نامه، فوت در اثر حادثه است. پوشش های فرعی مانند پوشش از کارافتادگی (معافیت از پرداخت حق بیمه) را با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان به بیمه نامه عمر مانده بدهکار اضافه کرد.