توجه فرمایید که با توجه به تغییرات احتمالی در محاسبات، جدول ضمیمه قرارداد بیمه عمر و تشکیل سرمایه ملاک اصلی محاسبات و پرداخت می باشد.

مرجع محاسبات

همه ارقام به ریال است

استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه : برای کودکان 5 ساله

1-این استعلام برای فرزندان  5 ساله در نظر گرفته شده است.

2-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
3-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.

4-پوشش زندگی 15 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است . 

5-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.( برای والدین ) 

6. پوشش دریافت مستمری بر اثر  از کار افتادگی لحاظ شده است .( برای والدین  )

7. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است . ( برای والدین )

8. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .  

حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .

مدت
سن بيمه شدهجمع حق بيمه پرداختيپيش بيني اندوخته با نرخ 25%پوشش زندگي
5 10 61.051.000 127.016.719  150.000.000
10 15 159.374.246  588.220.997  150.000.000
15 20  317.724.817 2.119.948.969  150.000.000
20 25 572.749.995 6.995.949.718  150.000.000
25 30 983.470.594 22.203.007.955  150.000.000
30 35 1.644.940.227 69.137.012.124 150.000.000
35 40 2.710.243.685 213.214.481.373  150.000.000
40 45  4.425.925.557 654.266.401.184  150.000.000
45 50  7.189.048.369 2.002.444.330.941 150.000.000
50 55 11.639.085.288 6.120.290.189.714 150.000.000
55 60 18.805.914.247 18.692.650.290.706 150.000.000
60 65  30.348.163.954 57.069.618.369.936 150.000.000
66 70 53.840.779.783 174.201.602.905.766 150.000.000

 

استعلام بیمه عمر و تشكيل سرماي: سن 15 سال


1-سن 15 سال در نظر گرفته شده است.

2-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.

3-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.

4-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .

5-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .

6-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )

7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.

8- پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .

9- پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .

10- مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .

حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .

 مدت  سن بیمه شده  جمع حق بیمه پرداختی  پیش بینی اندوخته با نرخ 25% پوشش زندگی
 5  20 69.868.958  85.137.708   250.000.000
 10  25 180.085.121  438.607.181  250.000.000 
 15  30 355.340.864  1.631.726.899  250.000.000 
 20  35 635.351.870  5.456.791.390   250.000.000
 25  40 1.084.300.668  17.425.804.836  250.000.000 
 30  45 1.750.857.801  54.428.445.085  250.000.000 
 35  50 2.822.311.259  168.118.043.822  250.000.000 
40 55 4.544.868.131  516.305.397.895  250.000.000 
45 60 7.315.090.943  1.580.877.291.708  250.000.000 
50 65 11.768.952.862  4.832.898.254.604  250.000.000 
56 70  20.829.273.246  18.455.339.099.346  250.000.000

 

 استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه : سن 25 سال

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.

2-سن 25  سال در نظر گرفته شده است.

3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.

4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.

5-پوشش زندگی  25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است . 

6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد . 

7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی ) 

8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است. 

9. پوشش دریافت مستمری بر اثر  از کار افتادگی لحاظ شده است .

10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است . 

11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .  

حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .

مدت
سن بيمه شدهجمع حق بيمه پرداختيپيش بيني اندوخته با نرخ 25%پوشش زندگي
5 30 67.914.275  83.264.055    250.000.000
10 35  175.050.771  432.230.590 250.000.000 
15 40  345.583.445  1.610.475.840 250.000.000
20 45  618.319.870  5.388.291.674 250.000.000
25 50  1.055.521.139  17.210.261.632 250.000.000
30 60  1.756.608.518  53.759.689.045 250.000.000
46 70  8.203.608.602  1.952.880.066.217 250.000.000

 

استعلام بیمه عمر و تشكيل سرماي: سن 35 سال


1-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.

2-سن 35سال در نظر گرفته شده است.

3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.

4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.

5-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .

6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .

7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )

8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.

9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .

10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .

11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .

حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .

 مدت سن بیمه شده  جمع حق بیمه پرداختی  پیش بینی اندوخته با نرخ 25% پوشش زندگی 
 40 70.431.458  81.472.805  250.000.000 
 10  45 181.953.871  423.117.502  250.000.000 
 15  50 359.518.364  1.576.166.241  250.000.000 
 20  55 642.458.120  5.272.616.705  250.000.000 
 25  60 1.094.163.168  16.840.026.425  250.000.000 
 30  65 1.759.457.801  52.605.759.429  250.000.000 
 36  70  3.108.785.627  203.464.707.269  250.000.000

 

استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه: سن 45 سال

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.

2-سن 45 سال در نظر گرفته شده است.

3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.

4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.

5-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .

6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .

7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )

8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.

9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .

10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .

11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .

حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .

 مدت  سن بیمه شده  جمع حق بیمه پرداختی  پیش بینی اندوخته با نرخ 25% پوشش زندگی 
 5  50  72.237.708  74.974.144 250.000.000 
 10  55  185.547.621  392.314.780 250.000.000 
 15  60  364.062.114 1.464.940.564  250.000.000 
 20  65  643.951.870 4.909.121.476  250.000.000 
 26  70  1.199.903.978  19.745.713.039  250.000.000

 

استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه: سن 55 سال

1-این استعلام برای افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است.

2-سن 55 سال در نظر گرفته شده است.

3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.

4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.

5-پوشش زندگی 20 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .

6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .

7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )

8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.

9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .

10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .

11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .

حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .

مدت سن بیمه شده جمع حق بیمه پرداختی پیش بینی اندوخته با نرخ 25%پوشش زندگی 
 5  60 73.187.708   57.750.917  200.000.000
 10  65 183.447.621   315.692.262  200.000.000
 16  70 403.080.826  1.540.466.596   200.000.000