جداول برنامه ریزی بیمه بازنشستگی

درخت بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان علاوه بر تأمین آرامش خاطر در سالهای زندگی، اندک اندک به بار خواهد نشست و با گذشت زمان ثمره بیشتری خواهد داد. بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان، به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که با استفاده از وجوه بازخریدی کارکنانشان، مزایای قابل توجه‌ای را برای دوران بازنشستگی آنان فراهم آورند، بعلاوه سرمایه فوت را بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های اضافی برای آنان فراهم نموده و فشارهای مالی ناشی از بازخریدی کارکنانشان را نیز بر طرف نمایند.

در جدولهای زیر، برنامه‌ریزی تکمیلی بازنشستگی برای حق بیمه 4,000,000 ریال و 1,840,000ريال در شروع قرارداد و نرخ رشد حقوق 10% در سال محاسبه شده است:

در این جداول، در ستون اول مدت بیمه، در ستون دوم سن بیمه شونده، در ستون سوم مبلغ حقوق یک ماه در سال که به حساب بیمه تکمیلی بازنشستگی واریز می­شود، در ستون چهارم، مبلغ سرمایه فوت که در صورت فوت بیمه شده به علل گوناگون  علاوه بر اندوخته سنوات فرد بیمه شده، پرداخت می‌گردد (این مبلغ معادل 18 برابر آخرین حقوق فرد است)، ذکر می‌شود.

همچنین در ستون پنجم اندوخته سنوات بیمه شده که از سال دوم با اختیار کارفرما، به صورت وام بانکی، قابل استفاده است، در ستون ششم اندوخته مازاد بیمه گذار که از سال سوم به صورت برداشت مستقیم یا وام بانکی قابل استفاده می‌باشد، نمایش داده می‌شود.

  جدول بيمه بازنشستگی بيمه سامان با حق مشارکت فرضی 4.000.000 ریال

 

مدت

سن

درصدتعديل فرضی

جمع حق
مشارکت پرداختي

درصدتعديل فرضی

اندوخته سنوات در پایان هر سال

 

اندوخته مازاد در پایان سال

 

10

10

حق مشارکت در سال

سرمايه فوت

1

35

4,000,000

4,000,000

72,000,000

4,000,000

0

2

36

4,400,000

8,400,000

79,200,000

8,800,000

0

3

37

4,840,000

13,240,000

87,120,000

14,520,000

118,164

4

38

5,324,000

18,564,000

95,832,000

21,296,000

660,832

5

39

5,856,400

24,420,400

105,415,200

29,282,000

1,553,849

10

44

9,431,791

63,749,698

169,772,233

94,317,910

16,541,550

20

54

24,463,636

229,099,999

440,345,450

489,272,720

197,844,675

25

59

39,398,931

393,388,240

709,180,753

984,973,275

516,007,370

30

64

63,452,373

657,976,095

1,142,142,694

1,903,571,190

1,235,045,144

جدول بيمه بازنشستگی بيمه سامان با حق مشارکت فرضی 1،840،000 ريال
 

مدت

سن

درصدتعديل فرضی

 

جمع حق
مشارکت پرداختي

درصدتعديل فرضی

 

اندوخته سنوات در پایان هر سال

 

اندوخته مازاد در پایان سال

 

10

10

حق مشارکت در سال

سرمايه فوت

1

35

1,840,000

1,840,000

33,120,000

1,840,000

0

2

36

2,024,000

3,864,000

36,432,000

4,048,000

0

3

37

2,226,400

6,090,400

40,075,200

6,679,200

54,355

4

38

2,449,040

8,539,440

44,082,720

9,796,160

303,982

5

39

2,693,944

11,233,384

48,490,992

13,469,720

714,769

10

44

4,338,623

29,324,859

78,095,227

43,386,230

7,609,116

20

54

11,253,273

105,385,991

202,558,909

225,065,460

91,008,498

25

59

18,123,509

180,958,583

326,223,149

453,087,725

237,363,286

30

64

29,188,093

302,669,003

525,385,643

875,642,790

568,120,564