ﺳﺎﻣﺎﻧﯽﺑﺮای آﺗﯿﻪ ﺷﻤﺎ

ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و در آﻣﺪی ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺗغییر ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﺗﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺮآن ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﮐﻠﯿﻪﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺷﻤﺎ را در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان     دور ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.


آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

بیشترین تعداد افراد جامعه در محدوده سنی 15 تا 29 سال هستند که در حال حاضر آماده به کار بوده و یا شاغل می باشند.

افزایش در آمد این گروه با گذر زمان قابل پیش بینی است و به طور مثال پس از 10سال در سن 35 تا 40 سالگی بیشترین میزان درآمد را خواهند داشت. لیکن نگرانی حاصل از کاهش درآمد در سال های بعدی، بسیار قابل توجه خواهد بود.

آشنایی با روش های سرمایه گذاری با توجه به شرایط جامعه، امری حائز اهمیت است. این در حالی است که تعداد محدودی از افراد جامعه با فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک های اقتصادی آشنایی داشته و قادر خواهند بود تا سود حاصل از سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند.

با در نظر گرفتن شرایط معشیتی خانواده های ایرانی، آمار نشان می دهد که همچنان قطب اصلی درآمد اقتصادی خانواده را مردان تشکیل می دهند. این در حالی است که امید به زندگی آن ها در مقایسه با زنان ایرانی حداقل 4 سال کمتر است.( 72 سال برای مردان در مقایسه با 76 سال برای زنان) از این رو از دست دادن رکن اقتصادی، همواره برای خانواده ها نگرانی جدی به شمار می رود.

با در نظر گرفتن واقعیت های مطرح شده، طرح بیمه ای جامعی را برای آینده شما در نظر گرفته ایم. بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان یک سرمایه گذاری تضمین شده برای تامین نیاز های اقتصادی و درمانی آینده شما می باشد.


از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

درازایﭘﺮداﺧﺖﺣﻖﺑﯿﻤﻪﺳــــﺎﻻﻧﻪ،ﭘﺲازﻣﺪتزﻣﺎنﻣﺸــﺨﺼــﯽازﻣﺰاﯾﺎیﺑﯿﻤﻪاﯾﻦﻣﺤﺼﻮلﮐﻪﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎیﻓﻮت،ﻣﺴـﺘﻤﺮی،ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﯽ،ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ،اﻣـﺮاضﺧﺎصوﻏﯿـﺮهﺑﻬـﺮهﻣﻨﺪﺧﻮاﻫﯿﺪ شد.
                                        ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺟﺎﻣﻌﯽﺑﻪﺷﻤﺎاراﺋﻪﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﯾﺪ وﻃﯽآن،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪازﻣﺰاﯾﺎیﺳﻮدآوریﺣﺎﺻﻞازﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریدرﺻـــﻨﺪوقﻫﺎیﻣﺘﻨﻮﻋﯽﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ شوید.
                 درﮐﻨﺎرﺧﺪﻣﺎتﺑﯿﻤﻪای،ﺧﺪﻣﺎتﻏﯿﺮﺑﯿﻤﻪایﺑﺴـــﯿﺎریﻣﺎﻧﻨـﺪدرﯾﺎﻓﺖوامازﻣﺤﻞاﻧﺪوﺧﺘﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷـﻤﺎ و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺮﺟﺴـــــــﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴـــــﮏ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎمﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ.ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎسﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪﻫﺮﯾﮏﻣﻮاردزﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎبﻧﻤایید:

ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐﺮاﺳـﺖ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾـﺮ ذﮐﺮ ﺷــﺪه درﺟﺪول، ﺳـﻮد ﻗﻄﻌﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ و روﻧﺪ ﺳــﻮدﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺷـﻤﺎﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺴــــﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﺧﺼــــﻮص اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﺳـﻮدﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮوﺷـــﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد بیمهﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪﻧﻤﺎیید. ﺗﻮﺟﻪﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﻤﺎﺑﻪاﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﺑﺴــﺘﮕﯽداردﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷـﺪ، ﺳـﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

1 


روشﺗﻬﯿﻪﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻋﻤﺮوﺗﺸﮑﯿﻞﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺳﺎﻣﺎن:

1.مراجعه به درگاه های تهیه بیمه نامه در سراسر کشور
2.دریافت مشاوره از کارشناس بیمه سامان
3.تکمیل فرم پرسشنامه بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان
4.انجام آزمایشات پزشکی در صورت نیاز
5.پرداخت حق بیمه
6.دریافت بیمه نامه

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و تهیه بیمه نامه می توانید به:

شعب بیمه سامان
شعب بانک سامان
نمایندگان بیمه سامان در سراسر کشور
وب سایت بیمه سامان به نشانی www.si24.ir مراجعه فرمایید.