مدیرکل دفتر بیمه‌های تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات بازنشستگان، سرمایه بیمه عمر برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) دراثر حوادث را درسال اول به مبلغ 50 میلیون ریال افزایش داده است.  مبلغ 30هزارریال به عنوان حق بیمه ماهیانه برای هر نفر بدون در نظرگرفتن سقف سنی در نظر گرفته شده است.