به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه را به بیمه سامان اعطا کرد.

مهرنوش شوقی، مدیر منابع انسانی بیمه سامان با اشاره به این مطلب افزود: با توجه به سطح یک توانگری شرکت بیمه سامان و همچنین برنامه ریزی های مدون و سرمایه گذاری هایی که این شرکت در حوزه آموزش نمایندگان بیمه داشته است، شرکت بیمه سامان از این پس می تواند به طور مستقل به پذیرش، جذب و آموزش نمایندگی بیمه و بر اساس ضوابط آیین نامه 75 شورای عالی بیمه بپردازد. وی همچنین از اعطای مجوز آموزش و جذب نمایندگی فروش بیمه های عمر به بیمه سامان خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت بیمه سامان می تواند راساً و بدون محدودیت بر اساس آیین نامه 54 شورای عالی بیمه به جذب و آموزش نمایندگان بیمه عمر بپردازد.

شوقی در ادامه به اهمیت آموزش صحیح نمایندگان بیمه پرداخت و افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین کانال های ارتباطی شرکتهای بیمه با مشتریان خود، نمایندگان و بازاریابان بیمه می باشند. لذا دارا بودن نظام آموزشی مدون و برخورداری از زیر ساخت های هوشمند در این حوزه منجر به جذب و پرورش نیروهای زبده و نتیجاتاً شناخت فرصتهای جدید در بازار، رقابت صحیح و بر مبنای چهارچوب حرفه ای و در نهایت افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می گردد.